Vanylven-3177-Edit-RDA.jpg

RDA / KOMPENSASJONSMIDLAR

Dei næringsretta midlane til regional utvikling frå kap.551 post 61
i Statsbudsjettet, vert kalla RDA-midlar, og skal kompensere for
bortfall av differensiert arbeidsgjevaravgift. Frå 2007 er det ti kommunar
som er omfatta av denne ordninga: Vanylven, Sande, Herøy,
Haram, Stordal, Midsund. Aukra, Nesset, Eide og Gjemnes.

Regional- og næringsavdelinga får tildelt ei ramme, som blir fordelt
på dei ti kommunane av Nærings- og miljøutvalet. Kommunane
forvaltar midlane lokalt etter årlege handlingsplanar, der midlane
er fordelt på nærings- og samfunnsutviklande tiltak. Handlingsplanane
er utarbeidde av ei lokal plangruppe, der lokalt næringsliv har
siste ord. Fylkesutvalet godkjenner handlingsplanane.

Midlane skal nyttast i samsvar med Kommunal- og regionaldepartementet
sine retningsliner for tilskot til regional utvikling og Møre
og Romsdal fylkeskommune sine retningsliner for RDA-midlane.

Lokal handlingsplan for bruken av RDA-midlar 2010

Lokal handlingsplan for bruken av RDA-midlar 2011

Lokal handlingsplan for bruken av RDA-midlar 2012